Pârâstâseari

Cãtse aestu filmu …

Vã pripunem un di naima di simasii proiecti culturali a armãn’lor di iutsido: protlu filmu di fictsiune di lung metraj tu limba a noastrã – Nu hiu faimos ama hiu armãn – un pirmith dealihea armãnescu tsi va s-hibã filmatu tu Romãnii, Gãrtsii, Machidunii, Vãryãrii, Arbãnãshii sh Americhii.

Pãnã tora armãn’ii tipusirã cãrtsã di poezii sh prozã, lucrãri di shtiintsã, adrarã albumi cu muzicã sh piesi di teatru pi limba loru. Maca pãnã tora nã aspusim vrearea pritu aesti proiecti tsi nã adusirã anami, easti chirolu s-dãm nãpoi tsiva valoros a culturãl’ei a noastri: unã lucrari tsi zuyrãpseashti naima ghini Armãnamea pritu unã di naima complexe sh ahãndoasi arti: cinematografia. Un filmu tsi va s-hibã unã apunti ti armãn’l’i di iutsido! Avem andrupãmintu di la naima di simasii sutsati armãneshtsã di aclo di iu armãn’ii bãneadzã.

La aestu proiectu ia parti tiniri armãn’i cu shteari sh creativitate tu tuti zãnatili, cu multã mirachi ti dutsearea ninti a culturãl’ei a noastri la un nivel cama analtu, pritu unã expresii pritu cari cafi armãn poati s-ducheascã aproapea un di altu, tu itsi cohi a lumil’ei va s-hibã. Easti un proiectu ambitsios, ama cari tãxeashti ti tuts atsei tsi-lu andrupãscu cã va s-aibã hãiri di elu.

Proiectili di succes au ananghi di agiutorlu a oamin’lor di succes. Sh cum tutã lumea shtii cã armãn’l’i suntu avdzãts tu lumea emburlãchiei, avem umutea cã deadun cu voi va s-dipisim cu ghini aestu filmu ti anami!

12 furn’ii ti s-andrupãrea filmlui:

Nău – Protlu filmu artistic di lung-metraj pi limba armãneascã;

Cum altu nu-i – Un pirmif original sh captivant;

Videari – Ari videari ti atsei tsi andrupãscu;

Cãnushteari – Naima bunã cali prit cari armãn’ii pot sh-adarã cãnãscutã cultura loru veacl’i di pisti 2000 di an’i;

Ligãturi – Prit sutsati s-adarã unã ligãturã anamisa di armãn’ii di iutsido (Gãrtsii, Romãnii, Machidunii, Vãryãrii, Arbinushii cum sh Americhii, Australii, Frãntsii);

Adeti – Aspuni Armãnamea sh bana armãneascã ashi cum easti ea;

Isturii – Maca protili imagini filmati tu Balcanu di fratsl’i Manakia aspunea bana armãneascã veacl’i, aestu prot filmu artistic va s-hibã unã apunti anamisa di tsi fu, tsi easti sh tsi va s-hibã armãnamea.

Calitate – Distribuţia, scenariulu original sh regia duc sigura cãtã suctseslu alushtui proiectu;

Profesionalism – Pareia di proiect easti andreaptã dit profesionishti, iu ia parti tiniri armãn’i cu mirachi sh cu shteari tu ma multi zãnati;

Crishteari – Pareili cari suntu anamisa di armãni va s-creascã cu shteari noauã tu un domeniu nãu sh va s-adarã ligãturi anamisa di oamin’i cu shteari dit ma multi domenii (cinematografie, marketing, management di proiect, IT, muzicã, publicitate etc);

Public – Avem un public ţintă limpid, armãn’ii, ti cari avem unã borgi, ama sh ti tut atsei tsi au tu vreari s-ducã la cinema (filmul va s-hibã apridus tu englezã sh romãnã);

Aspuneari – filmlu va s-ia parti la andamusi tu vãsilii icã tu xeani (festivaluri, conferintse, workshop-uri, etc.)