“NU HIU FAIMOS, AMA HIU ARMÂNU”- Vreari shi nãdii – Di Mariana Caciandoni Budesh

Toma Enache – le réalisateur, le scénariste et l’acteur principal du “Je ne suis pas fameux mais je suis Aroumain” – invité au Cinéma Odyssée dimanche le 23 Novembre

Né en 1970 à Constanta, diplômé de la Faculté de Théâtre de Bucarest, il s’intéresse à la beauté issue de la simplicité, étant un trait particulier des aroumains, dont il est un. Toma Enache est le réalisateur, le scénariste et l’acteur principal du long-métrage réalisé exclusivement en aroumain – ”Je ne suis pas fameux mais je suis Aroumain”, en original “Нu hiu faimos ama hiu arman”. Le film a reçu le prix du Festival Babel, un concours international des films des langues minoritaires, dialectes ou  langues mortes, et est le  gagnant du  prix Maestrale Unica dans un festival patronné par le Parlement Européen et le Parlement Italien.

Reconnu surtout pour son succès au théâtre radiophonique, Toma Enache est le metteur en  scène des plusieurs spectacles en aroumain : “Lali Nida s-ampuliseashti cu stranghilji”, “Tenda” et “Secta a muljeriloru”, mais aussi en roumain: “Pluralul englezesc”, “Richard al III-lea”, “Mincinosul”, “O noapte furtunoasă” et “Alcesta”. (http://www.tomaenache.ro/interviuri)

“Je ne suis pas célèbre, mais je suis Aroumain” a été filmé dans cinq pays, dans plus de 45 endroits. Le directeur Toma Enache témoignait lors de la sortie de son film que ce travail a été “réalisé avec beaucoup de sueur, avec beaucoup d’investissement.” “Nous espérons et souhaitons que notre histoire, l’histoire de Toni Caramuşat, racontée dans la langue de nos ancêtres, vous plaise. Je pense que ce soir ils sont avec nous, j’imagine que mon père est ici aussi, en premier rang, et qu’il est fier. Nous, les Aroumains  n’avons jamais eu la chance de voir un film dans notre langue, et donc c’est très excitant. Tout ce que je peux souhaiter c’est que notre histoire touche aux coeurs des gens”. (source : www.mediafax.ro/…)

 

Născut la Constanţa în 1970, absolvent al facultăţii de Regie-Teatru din Bucureşti, este preocupat îndeosebi de frumuseţea născută din simplitate, trăsătură ce pare să ţină, într-o mare măsură, de etnia aromană din care face parte. Toma Enache este regizorul, scenaristul şi actorul principal al primului lungmetraj realizat exclusiv în limba aromână: “Nu sunt faimos, dar sunt aromân“, original “Нu hiu faimos ama hiu arman”. Filmul a fost premiat la Festivalul de Film Вabel, competiţie internaţională destinată filmelor vorbite în limbi minoritare, dialecte sau limbi moarte, dar şi câştigătorul premiul Мaestrale Unica în cadrul festivalului patronat de Parlamentul italian şi de Parlamentul European.

Cunoscut îndeosebi pentru succesele sale la teatrul radiofonic, Toma Enache a mai regizat atât spectacole de teatru în aromână, ca “Lali Nida s-ampuliseashti cu stranghilji”, “Tenda” şi “Secta a muljeriloru”, cât şi în limba română – “Pluralul englezesc”, “Richard al III-lea”, “Mincinosul”, “O noapte furtunoasă” şi “Alcesta”. (http://www.tomaenache.ro/interviuri)

Despre “Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, lungmetraj filmat în cinci ţări, în peste 45 de locuri, regizorul Toma Enache afirmă că este “un film făcut cu multă sudoare, cu multă muncă”. “Sperăm şi ne dorim ca povestea noastră, povestea lui Toni Caramuşat, în limba în care strămoşii noştri au murit, în limba în care strămoşii noştri nu ştiu dacă vreodată au crezut că vom face asta, dar cert este că foarte mulţi dintre ei au murit pentru această limbă, să fie aşa cum va fi în această seară în filmul acesta. Cred că sunt alături de noi, mi-aş dori şi cred că şi tatăl meu este aici în primul rând, poate nu întâmplător este liber (locul, n.r), pentru toţi aromânii care nu mai sunt şi nu vor apuca să vadă niciodată un film în limba lor, pentru noi este extrem de emoţionant, niciodată nu am fost atât de emoţionat ca în această seară, indiferent de spectacolele pe care le-am avut, nu sunt un om care are emoţii sau care se emoţionează uşor, dar tot ce mi-aş dori este ca povestea noastră să ajungă în sufletul celor pentru care noi am gândit-o şi am clădit la ea mai bine de 10 ani şi m-am bucurat cu fiecare rând pe care îl scriam”, a declarat Toma Enache.

“NU HIU FAIMOS, AMA HIU ARMÂNU”- Vreari shi nãdii

 

                                                                                    Di Mariana Caciandoni Budesh

 

Unâ dzuâ aleaptâ tsi va s-armânâ tu isturia a noastâ culturalâ – dzua de 24 di Sumedru, dzua cându s-lansã filmul “Nu hiu faimos, ama hiu Armânù”, tu regia alù Toma Enache. Misurãmù sihãtsli ta snegù sh-mini la premierâ, la Gala di Constanta– 25.10.2013.

Cu ducheri ahândoasi mi andrepshiu ca ti unâ mari aradâ armâneasca sh-nji dedù andamusi cu soia-nji la filmu. Ti prota oara unù filmu mash a nostu, cu noi shi di noi…, unù filmu tsi yini dupâ 100 di anji di la protili imaghini filmati tu Balcanji di fratslji Manachia. Cându ahurhii s-angrâpsescu nu avui tu nãieti s-facù unâ criticâ icâ unâ cronicâ a filmului, voi mash saspunù mindiuta chischinâ a Armânlui tsi vidzu filmul cu vreari shi mirachi sh-tsi fudzi acasa cu Nãdii sh-cu Ducheri fitrusiti, apreasi, bânati shi plâmti…

Toma Enache, pritù filmulù “Nu hiu faimos, ama hiu Armanù” faptu cu ahâtâ mãsturilji, featsi tsi nu putumù noi tuts deadunù sfâtsemù tu anjlji ditù soni, dupâ câdearea a comunizmolui, România: featsi cunuscutâ miletea armâneascâ, culturaarmâneascâ pritù artâ, pritù unù filmu di cari azbura tutâ mass-media, unù filmu tsi ari mari axii moralâ shi unâ buiauâ di unâ mushuteatsâ ahorghea. Filmul easti di unâ

simasii ahorghea nu mash ti noi Armânjlji, tsi ti multsâ fu ca unâ chicutâ di apâ aratsi tu irnjiulu Sahara, ama sh-ti alanti millets tsi nâ cunuscurâ aoa, tu România sh-altâ turlie: pi unâ analtâ tesi culturalâ.

Poati ti prota oarâ, dupâ multsâ anji, inshimù tu lumi ashi cumù lipseashti sh-cumù nâ undzeashti: nviscuts tu unù mushatù shi chischinù stranjù armânescu: esthetic, moral, tinjisitù, cultural.

Ti nai ma multsâ di noi, filmul fu ca unâ Mari Thama tsi nâ dishcljisi inima, suflitlu, mintea sh-nâ featsi s-duchimù tu ahândamea a suflitlui câ himù pirifanji câ himù Armânji.

Aestu filmu nâ featsi s-duchimù câ avemù unâ Limbâ musheatâ, mplinâ di simboluri, idghea cu tuti alanti limbi ditù lao shi câ “limba easti atsea tsi nâ tsâni tu banâ”. Pi multsâ nâ featsi s-plândzemù, achicâsindalui

niputearea, arshinea câ nu mata shtimù s-nâ tinjisimù limba, cultura shi axiili, “marea fumealji armâneascâ”. Ama, ma multu plânsimù di harau: câ nâ andâmusimù diznãu cu numa a noasta, Armânamea, câ nu chiru sh-câ nica bâneadzâ, plânsimù ti itia câ chicâsimù câ nãdiili nu suntu chiruti: idghea ca tu una fumealji – cu buni, cu arali, cu tinjia ti pârintsâ sh-pâpânji sh-cu vrearea shi gailelu ti ficiurits tsi lipseashti s-creascâ cu tinnji, cu valori sh-cu ducheri ahândoasi. Filmul easti mplinù di simboluri, di idei, di buiei turlii, turlii, ama vrearea shi nãdia tsâ fitrusescu nai ma ahândos tu suflitù: mash cu vreari pots sanichiseshtsâ lucri buni, vrearea nâ tsâni tuts deadunù, vrearea nâ da nãdii. Iara patunilimestrili nâ

featsirâ sâ achicâsimù câ unâ singurâ cali va nâ-ascapa di la chireari: calea a vreariljei sha culturâljei. Cu patunili n cicioari putemù s-imnãmù ninti cu vreari shi nãdii…, tinjisindalui limba, adetsli, cultura shi axiili a noast di daima, s-li scutemù ditù spilea a suflitlui, ancârcati di dureari shi caimo shi s-avemù totna tu minti ca Armânamea bâneadzâ pritù adiljatlu a nostu. S-câftãmù shi saflãmù deadunù Calea…. Nâ-nclinãmù cu vreari shi tinjii dinintea alù Toma Enache, tsi deadunù cu actorlji hrisusits: Theodora Calagiu, Linda Croitoru, Lica Gherghilescu Tanashoca, Rudy Rosenfeld, adusira la ciematografi ma multu di 15.000 di oaminji sh-tsi amintarâ tu andreu 2013, premiul “Maestrale Unica”, la Babel Film Festival ti nai ma buna reprezentari ali unâ mileti lingvisticâ tu Evropa. “ Ficiorlji a voshtsâ va u ducâ fara aesta ma largu, a câ io nu adraiu ici tsiva ti ea. Vahi va sputets s-adrats voi ma multi ti ea, s-u tritets tu unâ aradhâ ma bunâ. S-discljdets unâ nauâ frândzâ di banâ ti  Armânjlji di aua shi di iutsido tu lumi.” Easti un mesaj multu ahândosù, tsi nâ fatsi s-nâ minduimù la borgea tsi u avemù cafiunù di noi, câ itsi Armânù lipseashti s-angrâpseascâ unù zborù pi naua frândzâ dishclisâ tu bana a Armânjlorù cu aestu filmu; s-nu trâzemù

mâna shi s-nu alâsãmù Armânamea ta s-moarâ. Cu vreari sh-cu nãdii, cu achicâseari sh-cu mintiminilji, svidemù lunjina ditù suflitù, scâftãmù ahândosù averlu ditù cafiunù shi s-nu nâ hibâ arshini slu bânãmù: S-himù pirifanji câ himù Armânji.

                                                                               

                                                                                             BANA ARMÂNEASCÂ

                                                                                                  Nr. 1 (54) – 2013 pagina 31