Last Date Party

Dupu un lungu bair di andamusi cu un stogu di feati, ta sâ-shi pugudeascâ uidia, Toni Caramushat s-aflâ cu avdzâta artistâ Mara shi sh-bagâ tu minti sâ-lj amintâ vrearea tu unâ turlii dip ahoryea.
Vâ câlisim s-tritsets deadun cu noi unâ searâ ti niagârsheari, iu va s-filmamu shi atseali ditu soni cumăts ditu “Nu hiu faimos ama hiu Armânu” (filmati tu Românii). Cari va s-dzâcâ, va s-hits sh-actori! Nâ videm tu 23 di Yismaciunj!